โรงเรียนอนุบาลชโลทร

คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน มีคุณธรรม ใฝ่รู้ สู่การเรียนอย่างมีความสุข

ระเบียบการของโรงเรียน


โรงเรียนอนุบาลชโลทร
โรงเรียนอนุบาลชโลทร
 1. เกี่ยวกับการสมัครนักเรียน
  • รับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 2-5 ขวบ
  • ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
  • ระดับชั้นอนุบาล 1-3
 2. หลักฐานการสมัคร
  • สำเนาสูติบัตร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเรียนจากสถานศึกษาเดิม (ถ้ามี)
  • ภาพถ่ายนักเรียน ขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง
 3. เวลาเรียน
  • เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
  • ทำการสอนตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
  • พักกลางวันเวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น.
  • ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม
 4. วันหยุด
  • หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ วันนักขัตฤกษ์ และหยุดประจำภาคเรียน
 5. วิชาที่สอน
  • สาระการเรียน 4 สาระ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กระดับปฐมวัย และเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
 6. หลักสูตร
  • ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 7. การเลื่อนชั้น
  • พิจารณาจากอายุ และความพร้อมของพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
 8. การแต่งกายของนักเรียน
  • ชุดนักเรียน ใส่ทุกวัน จันทร์ อังคาร
   • นักเรียนชาย
    • เสื้อ สีฟ้า คอปกทหารเรือแขนสั้น กุ้นแบบผ้ารอบปกลายสก๊อตสีฟ้า บนกระเป๋า ปักชื่อโรงเรียนอักษรย่อ (ชท) อกเสื้อด้านขวา ปักชื่อนักเรียนด้ายไหมสีน้ำเงิน
    • กางเกง ขาสั้นลายสก๊อตสีฟ้า
    • ถุงเท้า รองเท้า ถุงเท้าสั้นสีขาว รองเท้าสีดำแบบหุ้มส้น
   • นักเรียนหญิง
    • ชุดแซกเสื้อสีชมพู คอปกทหารเรือแขนสั้น กุ้นแถบผ้ารอบปกลายสก๊อตสีชมพู บนกระเป๋า ปักชื่อโรงเรียนอักษรย่อ (ชท) อกเสื้อด้านขวา ปักชื่อนักเรียนด้วยไหมสีน้ำเงิน
    • กระโปรงลายสก๊อตสีชมพู จีบรอบตัว
    • ถุงเท้า รองเท้า ถูงเท้าสั้นสีขาว รองเท้าดำแบบหุ้มส้นมีสายรัดหลังเท้า
  • ชุดอนุรักษ์ไทย ใส่ทุกวันพุธ
   • นักเรียนชาย
    • เสื้อ คอปาดแขนสั้นสีบานเย็น
    • กางเกง ม่อฮ่อมสีน้ำเงิน
   • นักเรียนหญิง
    • เสื้อ คอกระเช้าระบายลูกไม้ สีบานเย็น
    • ผ้าถุง สีน้ำเงิน ทอลายดิ้นทองด้านล่าง
    • ถุงเท้า รองเท้า ถุงเท้าสั้นสีขาว รองเท้าสีดำแบบหุ้มส้น
  • ชุดพละ ใส่ทุกวันพฤหัสบดี
   • เสื้อ โปโลสีชมพู คอปกสีเทาขลิบชมพู ปลายแขนจั้มสีเทาขลิบชมพู มีโลโก้โรงเรียนด้านซ้าย
   • กางเกง ขาสั้นสีเทาขลิบชมพู
   • รองเท้า และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
  • ชุดขาว ใส่ทุกวันศุกร์
   • เสื้อ โปโลสีขาวล้วน ปลายแขนจั้ม มีโลโก้โรงเรียนด้านซ้าย
   • กางเกง ขาสั้นสีขาวล้วน มีกระเป๋าซิปสองข้าง
   • รองเท้า และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย