โรงเรียนอนุบาลชโลทร

คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน มีคุณธรรม ใฝ่รู้ สู่การเรียนอย่างมีความสุข

เกี่ยวกับเรา


เปิดสอนประเภท สามัญศึกษา

ระดับชั้น

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลชโลทร ก่อตั้งโดย นางสาวฉลวย โฉมวงษ์ ในพุทธศักราช 2535 และดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ผสมผสานกับการปรับใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเหมาะสม ในด้านคอมพิวเตอร์ได้เรียนโปรแกรมการศึกษาใหม่ๆสำหรับเด็ก โดยคุณครูมีวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย และ มีความชำนาญการสอนเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาลชโลทร

เตรียมอนุบาล Nursery

รับนักเรียนตั้งแต่ 1.5 ขวบ เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นต้น ส่งเสริมให้สามารถพัฒนาการตามธรรมชาติ รู้จักช่วยเหลือตนเอง มีครูดูแลอย่างใกล้ชิด บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน อบอุ่นเสมือนบ้าน เพราะสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ก็คือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี และติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัย โดยผู้ปกครองสามารถดูบุตรหลานผ่าน Internet หรือ ผ่านโทรศัพท์มือถือได้

ระดับอนุบาล 1-3 Kindergarten

โรงเรียนอนุบาลชโลทร