โรงเรียนอนุบาลชโลทร

คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน มีคุณธรรม ใฝ่รู้ สู่การเรียนอย่างมีความสุข

โรงเรียนอนุบาลชโลทร

การรับสมัครเรียน

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัครหรือวันมอบตัว

  1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน บิดา มารดา
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดาและมารดา
  4. สำเนาหลักฐาน การเลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน บิดา และ มารดา (ถ้ามี)
  5. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลชโลทร

โรงเรียนอนุบาลชโลทร สนับสนุน Active Learning โดยใช้มุมการเรียน (Learning Center) สำหรับนักเรียนปฐมวัย การเรียนแบบโครงการ (Project Approach) และทฤษฎีการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) สำหรับนักเรียน
มุมการเรียน (Learning Center) โรงเรียนจัดมุมการเรียน โดยจัดสื่อและอุปกรณ์ เด็กจึงได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เช่น มุมภาษา มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
การเรียนแบบโครงการ (Project Approach) คือการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลอย่างลุ่มลึก ตามหัวเรื่องที่เด็กสนใจ และควรแก่การเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด ตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ และคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับรู้
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ได้แก่ ว่ายน้ำ ศิลปะ เรียนทำอาหารสำหรับเด็ก เทควันโด และ ภาษาอังกฤษ